Logo ISOPIA Twoja strefa UBEZPIECZEŃ
tel: 508 500 696
biuro@isopia.pl

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe to wyodrębniony w systemie prawnym dział ubezpieczeń gospodarczych, które mogą dotyczyć wyłącznie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenia mienia to odseparowany od ubezpieczeń osobowych dział regulowany przepisami Kodeksu cywilnego od art. 821 do art. 828. Ubezpieczenie mienia to rodzaj ubezpieczenia majątkowego. Przedmiotem ubezpieczenia jest interes ubezpieczeniowy związany z dobrami materialnymi oraz z prawami albo zobowiązaniami majątkowymi. Ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń stanowi suma ubezpieczenia ustalona na podstawie wartości przedmiotu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności Cywilnej to rodzaj ubezpieczenia majątkowego. Na mocy umowy ubezpieczenia OC zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie ekonomiczne skutki wyrządzonych osobom trzecim szkód, pod warunkiem że ubezpieczony jest zobowiązany do ich naprawienia na podstawie odpowiedzialności deliktowej (za czyny niedozwolone - art. 415 KC) lub kontraktowej (za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy - art. 471 KC), w tym szkód wyrządzonych przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa cywilnego. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej można podzielić na obowiązkowe i dobrowolne. Ograniczenie obligatoryjnej odpowiedzialności ubezpieczyciela stanowi tzw. suma gwarancyjna. W określonych prawem przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe może dochodzić od ubezpieczającego zwrotu wypłaconego osobie trzeciej odszkodowania (tzw. regres ubezpieczeniowy nietypowy).

Ubezpieczenia osobowe - zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego - jest to dział ubezpieczeń gospodarczych, odrębnie uregulowany w art. 829 do art. 834 kc. Przedmiotem ubezpieczeń osobowych jest życie i zdrowie człowieka oraz zdolność do wykonywania pracy.Do ubezpieczeń osobowych zaliczamy umowy ubezpieczenia, których przedmiot może w szczególności dotyczyć:

 • przy ubezpieczeniu na życie – śmierć lub dożycie przez podmiot umowy oznaczonego wieku,
 • przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków – uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Do ubezpieczeń majątkowych należą tak zwane ubezpieczenia komunikacyjne.

wróc do « Oferta współpracy dla Klienta Indywidualnego
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider

Referencje »

Możemy się poszczycić pochlebnymi opiniami. Oczywiście jeśli chcesz je poznać zapraszamy do przeczytania naszych referencji.

więcej »