Logo ISOPIA Twoja strefa UBEZPIECZEŃ
tel: 508 500 696
biuro@isopia.pl

30.12
2014
Słownik pojęć - VADEMECUM UBEZPIECZEŃ

 

W dziedzinie ubezpieczeń posługujemy się wieloma pojęciami, które zawierają Ogólne Warunki Ubezpieczeń ale nie do końca są ona zrozumiałe.

Poniżej przedstawiamy niektóre pojęcia z którymi możecie się Państwo spotkać analizując OWU swojego ubezpieczenia.

 

All risks (pol. ubezpieczenie wszystkich ryzyk) - "System wyznaczania zakresu ubezpieczenia, gdzie wypadkiem ubezpieczeniowym jest każde nagłe zdarzenie powodujące zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia, które nie zostało wyłączone w warunkach ubezpieczenia; ubezpieczenia all risks pozwalają na pokrycie nagłych zdarzeń, które trudno jest z góry zdefiniować; realny zakres ubezpieczeń all risks zależny jest od liczby i zakresu wyłączeń."

 

Bonus-malus - "tabela zniżek i zwyżek stosowanych przez danego ubezpieczyciela, a związanych z dotychczasowym przebiegiem szkodowości klienta; w prostym ujęciu tabela zniżek za okresy bezszkodowe i zwyżek za szkody w ostatnich latach ubezpieczenia."

 

Doubezpieczenie - "podwyższenie sumy ubezpieczenia lub rozszerzenie zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia; najczęściej doubezpieczenie dokonywane jest w postaci dodatku lub aneksu do umowy ubezpieczenia, albo (rzadziej) przez zawarcie nowej umowy ubezpieczenia."

 

FLEXA  (od ang. fire, lightning, explosion, aircraft) - "podstawowy zakres pokrycia ubezpieczenia ogniowego obejmujący: ogień, uderzenie pioruna, eksplozję oraz upadek statku powietrznego; FLEXA+EC (od ang. extended cover) - ogień i inne ryzyka/inne zdarzenia losowe."

 

Indeksacja składki - "w ubezpieczeniach na życie podwyższenie sumy ubezpieczenia oraz odpowiednio składki o poziom odpowiadający inflacji; indeksacja w długim okresie chroni umowę ubezpieczenia przed spadkiem jej wartości w związku z inflacją."

 

Karencja - "w umowie ubezpieczenia okres, kiedy ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązuje lub nie jest udzielana w pełnym zakresie. Karencję stosuje się dla ryzyk, w przypadku których ubezpieczony może wiedzieć lub podejrzewać, że doszło już lub z dużym prawdopodobieństwem dojdzie do zdarzenia ubezpieczeniowego, np. ryzyko ciąży, przymrozków wiosennych lub powodzi, kiedy nadchodzi fala powodziowa."

 

Minimalna suma gwarancyjna - "w ubezpieczeniach obowiązkowych najniższa suma gwarancyjna pozwalająca na wypełnienie spoczywającego na danej osobie obowiązku ubezpieczenia."

 

Niedoubezpieczenie - "zgodnie z doktryną ubezpieczeń sytuacja, kiedy suma ubezpieczenia jest niższa od wartości ubezpieczonego mienia; najczęściej sytuacja niekorzystna dla klienta, bo w razie poważnej szkody, a w szczególności szkody totalnej, ubezpieczyciel pokryje tylko jej część maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia."

 

 

Terminy http://piu.org.pl/slownik-pojec

 
 

 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider

Referencje »

Możemy się poszczycić pochlebnymi opiniami. Oczywiście jeśli chcesz je poznać zapraszamy do przeczytania naszych referencji.

więcej »