Logo ISOPIA Twoja strefa UBEZPIECZEŃ
tel: 508 500 696
biuro@isopia.pl

20.10
2014
Serwis prawny - wzory pism

 

Szanowni Państwo,

 

 

na stronie internetowej  http://www.rzu.gov.pl/serwis-prawny/wzory-pism  zostały udostępnione wzory pism przydatnych w celu złożenia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych związanych m.in. z zawarciem i rozwiązaniem umowy ubezpieczenia, dochodzeniem roszczeń w postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym przez zakład ubezpieczeń oraz przed sądem, a także wzory pism dotyczących zabezpieczenia emerytalnego.

 

Możecie Państwo z w/w strony pobrać dokumenty związane z: 

 

1. Postępowaniem skargowym Rzecznika Ubezpieczonych np.:

- wzór skargi - wniosku o podjęcie interwencji przez Rzecznika Ubezpieczonych;

- wzór pełnomocnictwa dla pełnomocnika występującego ze skargą - wnioskiem o podjęcie interwencji przez Rzecznika Ubezpieczonych;

 

Uwaga: szczegółowe zasady przyjmowania skarg dostępne są w zakładce "Skargi".

 

2. Zawiadomieni i oświadczenia dotyczące umowy ubezpieczenia takie jak:

- wzór powiadomienia zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu;

- wzór powiadomienia zakładu ubezpieczeń o wyrejestrowaniu pojazdu;

- wzór wniosku nabywcy pojazdu o rekalkulację składki;

- wzór wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego w przypadku nabycia pojazdu;

- wzór wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego w przypadku zmiany zakładu ubezpieczeń;

- wzór wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego w przypadku podwójnego ubezpieczenia;

- wzór odpowiedzi na wezwanie firmy windykacyjnej do uiszczenia przedawnionej składki lub jej raty za ubezpieczenie;

 

3. Likwidacja szkody przez Zakłady Ubezpieczeń np:

- druk oświadczenia uczestników kolizji drogowej o okolicznościach zdarzenia - może być stosowany niezależnie od miejsca zdarzenia;

- wzór zawiadomienia o kradzieży pojazdu z ubezpieczenia autocasco (AC);

- wzór protokołu po szkodzie kradzieżowej, który poszkodowany przedstawia do zakładu ubezpieczeń w celu określenia powstałych po jego stronie strat;

- wzór roszczenia ze szkody osobowej do zakładu ubezpieczeń;

- wzór wezwania zakładu ubezpieczeń do zapłaty odszkodowania z ubezpieczenia autocasco z uwagi na zwłokę (opóźnienie);

- wzór wezwania zakładu ubezpieczeń do zapłaty świadczenia z umowy ubezpieczenia NNW młodzieży szkolnej;

- wzór wezwania zakładu ubezpieczeń do zapłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC komunikacyjnego;

- wzór wezwania zakładu ubezpieczeń do zapłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządu dróg;

- wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń - pomniejszenie wartości części koniecznych do naprawy (tzw. potrącenie amortyzacyjne lub merkantylny ubytek wartości);

- wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń - pomniejszenie odszkodowania za szkodę w ubezpieczeniu mienia ruchomego (kradzież z włamaniem);

- oraz wiele innych;

 

Możecie Państwo uzyskać również wzory wybranych formularzy pism procesowych obowiązujących w postępowaniu cywilnym,  np:

- pismo zawierające wnioski dowodowe w postępowaniu uproszczonym (formularz WD);

- odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym (formularz OP);

- sprzeciw od wyroku zaocznego / zarzuty od nakazu zapłaty / sprzeciw od nakazu zapłaty (formularz SP);

- oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym;

- oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego.

 

Uwaga: wszystkie obowiązujące formularze są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

 

 

 

 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider

Referencje »

Możemy się poszczycić pochlebnymi opiniami. Oczywiście jeśli chcesz je poznać zapraszamy do przeczytania naszych referencji.

więcej »