Logo ISOPIA Twoja strefa UBEZPIECZEŃ
tel: 508 500 696
biuro@isopia.pl

18.09
2014
Definicje zawarte w OWU - UBEZPIECZENIE I UMOWA UBEZPIECZENIA

 

Szanowni Państwo,

 

dziś chcielibyśmy pokrótce przedstawić Państwu definicję ubezpieczenia i umowy ubezpieczenia oraz ich pochodnych.

 

Zacznijmy od zdefiniowania terminu ubezpieczenia. Czym jest ubezpieczenie?

 

Ubezpieczenie to najprościej mówiąc pisemna umowa pomiędzy Klientem a Towarzystwem Ubezpieczeniowym, na mocy której Klient zobowiązuje się do opłacania składek, zaś Towarzystwo Ubezpieczeniowe obejmuje go ochroną w zakresie wyszczególnionym w polisie. Gdy zajdzie sytuacja objęta ochroną ubezpieczeniową Towarzystwo wypłaci stosowne świadczenie lub odszkodowanie. Ubezpieczenie to więc rodzaj ochrony przed konsekwencjami finansowymi rozmaitych zdarzeń, wypadków i sytuacji życiowych.

 

Na stronie Rzecznika Ubezpieczonych www.rzu.gov.pl można zapoznać się z definicją pojęcia "ubezpieczenia" http://www.rzu.gov.pl/orzecznictwo/art-805-pojecie-umowy-ubezpieczenia/Definicja_pojecia_-_ubezpieczenie__639

 

Czym jest umowa ubezpieczenia oraz na czym polega świadczenie ubezpieczyciela?

Zgodnie z Art. 805kc :

§ 1. Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę .

§2. Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie:

1)      Przy ubezpieczeniu majątkowym – określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku ;

2)      Przy ubezpieczeniu osobowym – umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.”

 

Kim są strony umowy ubezpieczenia?

 

Stronami umowy ubezpieczenia są Ubezpieczyciel i Ubezpieczający, natomiast podmiotem stosunku ubezpieczenia może być i jest nimi w praktyce inna osoba zwana Ubezpieczonym, np. osoba trzecia, na rzecz której umowa została zawarta.

 

Ubezpieczający to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zawierająca Umowę ubezpieczenia i zobowiązana jest do opłacenia składek.

 

Ubezpieczony to osoba, która przystąpiła do Umowy. Ubezpieczony, jako osoba uprawniona do świadczenia ubezpieczeniowego, jest obciążony obowiązkami związanymi z wykonaniem umowy ubezpieczenia, jednakże z wyłączeniem obowiązku zapłaty składki ubezpieczeniowej.

 

Na tle stosunku ubezpieczeń osobowych może oprócz osoby Ubezpieczonej wystąpić również Uposażony.  Jest to osoba lub inny podmiot wskazany przez Ubezpieczonego jako uprawniony do otrzymania świadczenia np. na wypadek śmierci osoby Ubezpieczonej.

 

Kiedy Umowa ubezpieczenia jest nieważna?

„Art. 806. Nieważność i bezskuteczność umowy ubezpieczenia

§ 1. Umowa ubezpieczenia jest nieważna, jeżeli zajście przewidzianego w umowie wypadku nie jest możliwe.

§ 2. Objęcie ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie umowy jest bezskuteczne, jeżeli w chwili zawarcia umowy którakolwiek ze stron wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, że wypadek zaszedł lub że odpadła możliwość jego zajścia w tym okresie.”

 

Rozwiązanie Umowy ubezpieczenia może nastąpić z różnych przyczyn: zakończenia czasu trwania ubezpieczenia, nieopłacenia składki w terminie, śmierci ubezpieczonego, odstąpienia od umowy, wykupu ubezpieczenia lub innych przyczyn przewidzianych w OWU Towarzystw Ubezpieczeń na podstawie których została zwarta Umowa Ubezpieczenia.

 

Czym jest działalność ubezpieczeniowa?

Art. 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej

    Przez działalność ubezpieczeniową rozumie się wykonywanie czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych.

 

Czytając definicję "ubezpieczenia" nasuwają się pytania o interpretację kolejnych pojęć, które pojawiają się w OWU Towarzystw Ubezpieczeniowych. Zdefiniujemy je w kolejnych artykułach poświęconych "definicjom zawartych w OWU".

 

Zapraszamy do lektury!

 

 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider

Referencje »

Możemy się poszczycić pochlebnymi opiniami. Oczywiście jeśli chcesz je poznać zapraszamy do przeczytania naszych referencji.

więcej »