Logo ISOPIA Twoja strefa UBEZPIECZEŃ
tel: 508 500 696
biuro@isopia.pl

23.07
2014
Co warto wiedzieć o szkodach międzynarodowych?!

 

Na szczególną uwagę zasługują szkody o charakterze międzynarodowym czyli takie, które spowodowane są przez obcokrajowców na terytorium Unii Europejskiej lub Polaków poza granicami kraju tzw. wypadki transgraniczne.

Jeśli staliśmy się ofiarą takiej szkody, to przede wszystkim musimy zidentyfikować sprawcę, jego pojazd i zakład ubezpieczeń. W przypadku, gdy szkody ograniczają się do uszkodzeń pojazdu wystarczy, że wspólnie ze sprawcą wypełnimy dwujęzyczny formularz wspólnego zgłoszenia szkody. Natomiast, gdy doznamy obrażeń ciała powinniśmy wezwać Policję na miejsce zdarzenia. Zaś po powrocie do kraju - zgłosić się do Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych, które wskaże nam adres właściwego reprezentanta do spraw roszczeń w Polsce.

Znając nazwę ubezpieczyciela sami możemy sprawdzić na stronie www.pbuk.pl, czy dane towarzystwo ma nominowanego korespondenta na terenie Polski. Jeśli tak, to powinniśmy zgłosić szkodę właściwemu korespondentowi. W przypadku, gdy nie możemy znaleźć korespondenta towarzystwa, w którym ubezpieczony jest sprawca lub nie wiemy, gdzie dany pojazd jest ubezpieczony, należy zgłosić szkodę w PZU S.A. lub TUiR Warta S.A. (pełniących funkcję agenta PBUK), podając nr rejestracyjny i państwo rejestracji pojazdu sprawcy (liczą się tablice rejestracyjne, a nie obywatelstwo lub narodowość kierowcy). Na mocy porozumień zawartych z PBUK towarzystwa te wykonają oględziny i wycenę szkód w poszkodowanym pojeździe.

Jeśli chodzi o terminy regulacji szkody zaistniałej poza granicami Polski, to reprezentant ds. roszczeń zobowiązany jest, w terminie 3 miesięcy od zgłoszenia szkody, do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone żądanie odszkodowawcze wraz z uzasadnieniem.

Bardzo ważne jest to, że w procesie likwidacji szkód zagranicznych obowiązuje zasada miejsca zdarzenia, czyli prawem właściwym jest prawo państwa, w którym powstaje szkoda.
Po wypadku za granicą następuje zatem likwidacja szkody zgodnie z zagranicznym prawem odszkodowawczym i przepisami dotyczącymi ustalenia odpowiedzialności. Tak więc np., jeśli szkoda miała miejsce na Litwie, prawem właściwym do regulacji szkody jest prawo litewskie. Natomiast jeśli szkoda miała miejsce w Polsce, prawem właściwym jest prawo polskie.

Aspekty prawne dotyczące zasad regulacji szkód międzynarodowych zawarte są w Regulaminie Wewnętrznym Systemu Zielonej Karty oraz w Czwartej Dyrektywie Komunikacyjnej (DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2000/26/WE z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG i 88/357/EWG).

 

Agnieszka Woźniak
kierownik Działu Szkód Międzynarodowych
RESO EUROPA SERVICE SP. Z O.O.
 

 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider

Referencje »

Możemy się poszczycić pochlebnymi opiniami. Oczywiście jeśli chcesz je poznać zapraszamy do przeczytania naszych referencji.

więcej »