Logo ISOPIA Twoja strefa UBEZPIECZEŃ
tel: 508 500 696
biuro@isopia.pl

27.10
2014
Agent Ubezpieczeniowy & Broker Ubezpieczeniowy

 

 

Kim jest Agent Ubezpieczeniowy i czym różni się od Brokera Ubezpieczeniowego?

 

 

Zgodnie z definicją zawartą w Art. 7. Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym "Pojęcie agenta ubezpieczeniowego" definiujemy następująco:
„1. Agentem ubezpieczeniowym jest przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych.
2. Agentem ubezpieczeniowym nie może być przedsiębiorca prawomocnie pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z art. 373 przesłanki orzeczenia pozbawienia wykonywania działalności gospodarczej lub art. 374 niewypłacalność jako celowe działanie a zakaz prowadzenia działalności gospodarczej ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą - Prawo upadłościowe i naprawcze", w czasie trwania orzeczonego zakazu”

 

Reasumując Agent ubezpieczeniowy to przedsiębiorca prowadzący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej, zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych (art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym - Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1154).

 

 

Działalność agencyjna polega na organizowaniu i nadzorowaniu czynności agencyjnych (art. 4 ust. 1 cyt. ustawy). Czynności agenta ubezpieczeniowego polegają m. in. na pozyskiwaniu klientów, zawieraniu w imieniu i na rzecz ubezpieczyciela umów ubezpieczeń gospodarczych, uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia. Wszelkie czynności wykonuje w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń. W przypadku prowadzenia działalności na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń, agent zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności.

 

 

Broker ubezpieczeniowy (rodzaj pośrednika ubezpieczeniowego) to osoba fizyczna lub prawna, która prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie ubezpieczeniowym na rzecz i w imieniu Klienta, od którego otrzymała pełnomocnictwo uprawniające do reprezentowania Klienta. Według polskiego prawa to osoba fizyczna lub prawna, która za zezwoleniem organu nadzoru nad rynkiem finansowym (Komisja Nadzoru Finansowego) i wpisaniu na listę brokerów wykonuje działalność brokerską, tj. czynności wskazane w art. 20 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym – Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1154). Broker podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (zawodowej) z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.

 

Broker ubezpieczeniowy reprezentuje interesy ubezpieczeniowe klienta tzn. identyfikuje ryzyko, doradza w zakresie ubezpieczeń, uczestniczy w zarządzaniu i wykonaniu umów ubezpieczenia (likwidacja szkody).

 

 

Pośrednik ubezpieczeniowy – podmiot czynny obrotu gospodarczego, który za wynagrodzeniem wykonuje czynności faktyczne lub prawne związane z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia. Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1154), regulująca uprawnienia i obowiązki pośredników ubezpieczeniowych dopuszcza wykonywanie czynności pośrednika ubezpieczeniowego wyłącznie przez:

 

 • Agenta ubezpieczeniowego w zakresie czynności agencyjnych;
 • Brokera ubezpieczeniowego w zakresie czynności brokerskich;
 • Brokera ubezpieczeniowego w zakresie reasekuracji.

 

 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider

Referencje »

Możemy się poszczycić pochlebnymi opiniami. Oczywiście jeśli chcesz je poznać zapraszamy do przeczytania naszych referencji.

więcej »